บุคลากรครูแผนกประถม

Secondary Team

โรงเรียนศิริวิทยา แผนกมัธยม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ทั้งด้านความรู้ กิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีบุคลากรที่รับผิดขอบการทำงานแบ่งออกเป็นระดับชั้นดังต่อไปนี้

นางสาวธัญวดี มงคลพันธ์ุ
ฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 ครูประจำชั้น
ม.1/1

 ครูประจำชั้น
ม.1/2

 ครูประจำชั้น
ม.2/1

 ครูประจำชั้น
ม.2/2

 ครูประจำชั้น
ม.3/1

 ครูประจำชั้น
ม.3/2

.

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ
ดนตรี

ครูพิเศษ
พลศึกษา

ครูพิเศษ 
หน้าที่พลเมือง

ครูพิเศษ
สุขศึกษา

ครูพิเศษ
ศิลปะ

ครูพิเศษ
คอมพิวเตอร์

ครูพิเศษ
ภาษาอังกฤษ

ครูพิเศษ
การงานอาชีพ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

ครูพิเศษ

บุคลากรทางการศึกษา

 ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

ธุรการ

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official
Made with Pingendo Free  Pingendo logo