ทำเนียบผู้บริหาร

“44 ปี ศิริวิทยา เคียงคู่คุณธรรม ผลิตผู้นำแห่งการเรียนรู้ 
สู่ความเป็นพลเมืองโลกรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม”

              การพัฒนานักเรียนโรงเรียนศิริวิทยาให้เป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 และมุ่งสู่ความเป็นพลเมืองโลกรุ่นใหม่ นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะต้องพัฒนาตั้งแต่   เยาว์วัย โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นรากฐานสำคัญและเป็นกลไกที่จะพัฒนาคุณลักษณะ ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 และพลเมืองโลก ซึ่งต้องอาศัยการบริหารของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กนักเรียน เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนศิริวิทยา สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ


นายวิทวัส แทนศิริ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวิทยา

นางชุติมา แทนศิริ
ผู้จัดการ

นายชวลิต แทนศิริ
ผู้จัดการ

ดร.ธีระ แทนศิริ 
ที่ปรึกษา

นายกิตติพล แทนศิริ 
รองผู้อำนวยการ

นายธิติ แทนศิริ 
รองผู้อำนวยการ

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official
Made with Pingendo Free  Pingendo logo