ห้องประกอบการ

SIRIWITTHAYA SCHOOL

ห้องประกอบการ

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนกว่า 100 เครื่อง ในห้องประกอบด้วยอุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้งาน และพัฒนาด้านเทคโนโลยี อาทิเช่น การใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง ๆ การสืบค้นข้อมูล Coding เป็นต้น

ห้องวิทยาศาสตร์

ห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง ใช้ในการพัฒนาด้านความคิด การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการตั้งสมมุติฐาน ทดลอง และสรุปผล ภายในห้องมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกระดับชั้น

ห้องนาฏศิลป์

ห้องนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนวิชานาฏศิลป์ มีอุปกรณ์และสื่อประกอบการสอนที่ครบถ้วน อุปกรณ์ ชุด ในการแสดงที่หลากหลาย นักเรียนสามาถรเรียนรู้และแสดงในงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ห้องดนตรี

As I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms 

ห้องศิลปะ

As I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms

ห้องสมุด

As I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms 

สระว่ายน้ำ

As I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms

ห้องนวัตกรรม

As I lie close to the earth, a thousand unknown plants are noticed by me: when I hear the buzz of the little world among the stalks, and grow familiar with the countless indescribable forms 

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official