ผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับชั้นที่เปิดสอน

หลักสูตรแนะนำ

กิจกรรม รอบรั้วเทา-แดง

ตารางกิจกรรมประจำเดือน

กิจกรรมประจำเดือน

ตลอดปีการศึกษา 2565 โรงเรียนได้จัดแผนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีทั้งกิจกรรมหลักที่อยู่ในแผนการดำเนินการ และกิจกรรมย่อยที่อยู่นอกแผนการดำเนินการหลาย ๆ กิจกรรม นักเรียนจะได้ร่วมเรียนรู้ผ่านตัวกิจกรรม และเกิดทักษะต่าง ๆ มากมาย 

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2565

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2566

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแข่งขัน SW รูบิค รุ่นที่ 1

ชมภาพกิจกรรม

แข่งขันในงาน R.P.R. Open house

กิจกรรมสร้างเคลือข่ายทางการศึกษา โดยวันนี้โรงเรียนศิริวิทยา พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันในงาน R.P.R. Open house เปิดบ้านราชประชาฯ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

อบอุ่น ปลอดภัยได้ความรู้ คู่คุณธรรม กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จารีตประเพณีและวิถีปฏิบัติของชาวพุทธ ตลอดจนการบ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามให้กับเด็กนักเรียนศิริวิทยาทุกคน ทางโรงเรียนขออนุโมทนาบุญให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนศิริวิทยาทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญถ้วนหน้าด้วยเทอญ

ชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการท้องถิ่น

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แหล่งเรียนรู้ชั้นดี สำหรับนักเรียนโดยการใช้ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์บูรณาการกับความรู้ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมสนุกสนานๆ

ชมภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ห้องประกอบการ

SW-Update

SW-Channel

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official