ประวัติโรงเรียน

SIRIWITTHAYA SCHOOL

        โรงเรียนศิริวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ก่อตั้งโดยเรือโทโชติ แทนศิริ และนางวิจิตรา แทนศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านบริหาร วิชาการ กิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่านได้ ลายมือสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ใจการเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ตราประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ คือ อ่านได้ ลายมือสวย

นักเรียนโรงเรียนศิริวิทยา เป็นผู้ที่อ่านหนังสือได้ถูกต้องตามวัย และมีลายมือที่ถูกต้องตามอักขระ วิธีการเขียนภาษาไทย เป็นระเบียบ

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ใจการเรียน

นักเรียนโรงเรียนศิริวิทยา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักการมาโรงเรียน มีความ รับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ เคารพเชื่อฟังคำแนะนำ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักพัฒนาตนเอง รู้จักแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

ปรัชญาของโรงเรียน

การเรียนดี

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด เป็นผู้ที่คิดกว้าง คิดไกล ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเอง รู้ัจักแก้ปัญหา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ

มีวินัย

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม กฏระเบียบ ไม่เป็นปัญหาของสังคม และมีความเป็นประชาธิปไตย เคารพและเชื่อฟัง คำแนะนำมีความซื่อสัตย์ สุจริต เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเสียสละ เพื่อส่วนรวม มีความเป็นไทย ร่วมอนุรักษณ์ และพัฒนาวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจสุขภาพ

มุ่งเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้มีสุขนิสัย สุขภาพการและสุขภาพจิตที่ดี เจริญเติบโตสมวัยปลอดจากโรคภัยที่ป้องกันได้ปราศจากสารพิษและสารเสพติด

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official