หลักสูตรมัธยม

รายละเอียดหลักสูตร
ปรัชญาการศึกษา

โรงเรียนศิริวิทยา แผนกอนุบาลจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง ๓-6 ปี อยู่บนพื้นฐานของการให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ความดูแลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ โดย บูรณาการเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลายควบคู่ไปกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมุ่งให้เด็กมีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเป็นไทย เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา

จุดหมายของโรงเรียน

โรงเรียนศิริวิทยา จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย คือด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ แตกต่างระหว่างบุคคล โดยเด็กปฐมวัยจะได้รับประสบการณ์สำคัญดังนี้ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาท ในการทำกิจวัตรประจำวันหรือทำกิจกรรมต่างๆและสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแลสุขภาพและสุขอนามัย และการรักษาความปลอดภัย ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตนเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทำงานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้รับรู้ เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์(พื้นที่/ระยะ) และเวลา และมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

อนุบาลเรียนอะไร

สาระที่ควรรู้ 
สาระที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจากนำสาระการเรียนรู้นั้น ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้  

๑. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
๒. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก 
๓. ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
๔. สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 


การจัดประสบการณ์

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๖ ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดใน รูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม การจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรม ให้เด็กได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงจะสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมตามวัย โดยแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมดังนี้ 

๑. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
๒. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
๓. กิจกรรมเสรี 
๔. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๕. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๖. เกมการศึกษา 

คุณสมบัติ

 • อายุตั้งแต่ 
 • Two
 • Two
 • Two
 • Two
 • Two
 • Two
 • Two
 • Two
 • Two
 • Three
About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official
Made with Pingendo Free  Pingendo logo