Intro

โรงเรียนศิริวิทยา ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะไว้วางใจในสถานศึกษาแห่งนี้ ซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษากว่า 40 ปี เรายินดีที่จะอบรมสั่งสอน เสริมสร้าง และพัฒนาบุตรหลานของท่าน ให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มาร่วมเป็นครอบครัวศิริวิทยาด้วยกัน ....

News

เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาล เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาลเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกอนุบาล

เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถม เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกประถม

เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยม เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยมเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนกมัธยม

เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEP เนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEPเนื้อหาข่าวสารสำคัญ แผนก IEP

Kindergarten

แผนกอนุบาล โรงเรียนศิริวิทยา แผนกอนุบาลจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุระหว่าง ๓-6 ปี อยู่บนพื้นฐานของการให้ความรัก ความอบอุ่น ให้ความดูแลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ โดย บูรณาการเนื้อหาโดยผ่านกระบวนการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความหลากหลายควบคู่ไปกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ โดยมุ่งให้เด็กมีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีความเป็นไทย เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา

More

Primary

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กวัย 3-13 ปี นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นวัยแห่งการวางรากฐานการดำเนินชีวิตเป็นช่วง ๆสืบต่อจนถึงอนาคต ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานกับเทคนิคที่ทันสมัยของครูผู้สอน และความร่วมมือของผู้ปกครองสามารถเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยของเด็กได้เป็นอย่างดี เด็ก เด็ก ของเรามีความสามารถซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง เราควรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสิ่งที่เด็กชอบ โดยอยู่ในความดูแล และให้คำชี้แนะที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ สู่ความเป็นสากลจนถึงวันนี้

More

Secondary

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กวัย 3-13 ปี นับว่ามีความสำคัญยิ่ง เป็นวัยแห่งการวางรากฐานการดำเนินชีวิตเป็นช่วง ๆสืบต่อจนถึงอนาคต ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานกับเทคนิคที่ทันสมัยของครูผู้สอน และความร่วมมือของผู้ปกครองสามารถเสริมสร้างพัฒนาการตามวัยของเด็กได้เป็นอย่างดี เด็ก เด็ก ของเรามีความสามารถซ่อนเร้นอยู่ในตัวเอง เราควรเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสิ่งที่เด็กชอบ โดยอยู่ในความดูแล และให้คำชี้แนะที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิดจากผู้ใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ สู่ความเป็นสากลจนถึงวันนี้ 


More

Intensive English Program (IEP)

โรงเรียนศิริวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ก่อตั้งโดยเรือโทโชติ แทนศิริ และนางวิจิตรา แทนศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านบริหาร วิชาการ กิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่านได้ ลายมือสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ในการเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

More

Topic-1

โรงเรียนศิริวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ก่อตั้งโดยเรือโทโชติ แทนศิริ และนางวิจิตรา แทนศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านบริหาร วิชาการ กิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่านได้ ลายมือสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ในการเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ เอกสารรับสมัครเรียน

More

Topic-2

โรงเรียนศิริวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ก่อตั้งโดยเรือโทโชติ แทนศิริ และนางวิจิตรา แทนศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านบริหาร วิชาการ กิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่านได้ ลายมือสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ในการเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ เอกสารรับสมัครเรียน

More

Topic-3

โรงเรียนศิริวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ก่อตั้งโดยเรือโทโชติ แทนศิริ และนางวิจิตรา แทนศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านบริหาร วิชาการ กิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่านได้ ลายมือสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ในการเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ เอกสารรับสมัครเรียน

More

Gallery

โรงเรียนศิริวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา ก่อตั้งโดยเรือโทโชติ แทนศิริ และนางวิจิตรา แทนศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการพัฒนาการดำเนินกิจการของโรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งในด้านบริหาร วิชาการ กิจการนักเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนผู้เรียน จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ อ่านได้ ลายมือสวย เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ ร่าเริงแจ่มใส มีวินัย ใส่ในการเรียน ปรัชญาโรงเรียน คือ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

Thank you for supporting us!

© 2014-2018 Pingendo. All rights reserved

Made with Pingendo Free  Pingendo logo