S i r i w i t t h a y a S c h o o l

บุคลากรครูแผนกประถม

บุคลากรครูแผนกประถม

โรงเรียนศิริวิทยา แผนกประถม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ทั้งด้านความรู้ กิจกรรม การฝึกปฏิบัติ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีบุคลากรที่รับผิดขอบการทำงานแบ่งออกเป็นระดับชั้นดังต่อไปนี้

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

ครูพิเศษ

About us

โรงเรียนศิริวิทยา 
เลขที่ 2 ม.4 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ 10130
โทร.0-2463-2286 , 0-2463-2290

adminsw

E-mail :: adminsw@siriwitthaya.ac.th

Follow us
Facebook Official